• E-rejestracja
  • Rejestracja telefoniczna
  • Rejestracja osobista

Zakup i dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących na potrzeby SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Szpitali Miejskich zaprasza do składania ofert na realizację zamówienia: Zakup i dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących na potrzeby SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich.

Tryb udzielenia zamówienia
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień Publicznych na podstawie zawartego w niej przepisu art. 2 ust. 1 pkt 1- wartość zamówienia jest mniejsza niż 130 000 złotych netto.

Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących dla SP ZOZ Zespół Szpitali Miejskich, ul. Strzelców Bytomskich 11, 41-500 Chorzów w ilości określonej w specyfikacji asortymentowo-cenowej (dalej w treści: SAC) stanowiącej załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia określony w niniejszym zapytaniu ofertowym, projekcie umowy oraz SAC.
Przedmiot zamówienia obejmuje następujące pakiety:
Pakiet 1 – Tonery, tusze do drukarek komputerowych (zamienniki),
Pakiet 2 – Tonery, tusze do drukarek komputerowych i bębny obrazowe (oryginały),
Pakiet 3 – Taśmy do drukarek komputerowych, faksu, folie kopiujące, developer,
Pakiet 4 – Bębny obrazowe (zamienniki).

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na dowolnie wybrany pakiet (maksymalnie na wszystkie pakiety tj. na 4 pakiety), lecz nie dopuszcza składania ofert na wybrane pozycje w pakiecie. Oferowany przedmiot zamówienia musi być dopuszczony do obrotu na rynku polskim zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Zamawiający nie przewiduje: zawarcia umowy ramowej, aukcji elektronicznej ani zwrotu kosztów udziału w postępowaniu oraz udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

Warunki udziału w postępowaniu
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t.j. Dz. U. 2023r. Poz. 129 z późn. zm.).

Termin realziacji przedmiotu zamówienia (czas trwania umowy)
Okres obowiązywania umowy: 12 miesięcy od dnia zawarcia lub do dnia pełnej realizacji przedmiotu umowy w zależności od tego, który z tych terminów nastąpi wcześniej (z zastrzeżeniem zapisów § 2 ust. 4 umowy).

Kryteria wyboru oferty
Cena: 100%

Załączniki

Data dodania Załącznik
24.05.2023

Rozstrzygnięcie postępowania

3530_rozsrzygniecie.pdf

26.05.2023

Wniosek o odrzucenie oferty Wykonawcy z dnia 25.05.2023 i odpowiedź Zamawiającego

3531_wniosek-o-odrzucenie-oferty-wykonawcy.pdf

15.05.2023

Zapytanie ofertowe

3498_zapytanie-ofertowe.pdf

15.05.2023

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy (wersja edytowalna)

3499_zalacznik-nr-1-formularz-ofertowy.docx

15.05.2023

Załącznik nr 2 - Projekt umowy

3500_zalacznik-nr-2-projekt-umowy.pdf

15.05.2023

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

3501_zalacznik-nr-1-formularz-ofertowy.pdf

15.05.2023

Załącznik nr 3 - SAC - specyfikacja asortymentowo-cenowa

3502_zalacznik-nr-3-sac-specyfikacja-asortymentowo-cenowa.pdf

15.05.2023

Załącznik nr 3 - SAC - specyfikacja asortymentowo-cenowa (wersja edytowalna)

3503_zalacznik-nr-3-sac-specyfikacja-asortymentowo-cenowa.xlsx

24.05.2023

Rozstrzygnięcie postępowania - załącznik

3529_rozsrzygniecietabela.pdf