• E-rejestracja
 • Rejestracja telefoniczna
 • Rejestracja osobista

Termin na zadawanie pytań: 10.03.2020 r.
Termin składania ofert: 17.03.2020 r. godz. 10:00
Termin otwarcia ofert:  17.03.2020 r. godz. 10:30

UWAGA ZMIANA TERMINU:
Termin składania ofert: 24.03.2020 r. godz. 10:00
Termin otwarcia ofert:  24.03.2020 r. godz. 10:30

UWAGA ZMIANA TERMINU:
Termin składania ofert: 31.03.2020 r. godz. 10:00
Termin otwarcia ofert:  31.03.2020 r. godz. 10:30

UWAGA ZMIANA TERMINÓW:

Termin składania ofert: 01.04.2020 r. godz. 10:00
Termin otwarcia ofert:  01.04.2020 r. godz. 10:30 

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie na podstawie projektu modernizacji pomieszczeń Oddziału Laryngologii Dziecięcej. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest m.in.:

 • sporządzenie dokumentacji projektowej uwzględniającej zapisy zamieszczone w treści Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz.U. 2013 poz. 1129) i składającej się z:
  1. projektu budowlanego i projektów wykonawczych w zakresie, o którym mowa w § 5 ww. rozporządzenia wraz ze wszystkimi niezbędnymi warunkami technicznymi (branżowymi), opiniami, uzgodnieniami, decyzjami, związanymi ze specyfiką i zakresem opracowania, wymaganymi zgodnie z prawem, uprawniającymi do wykonania robót zgodnie z opracowaną dokumentacją
  2. informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ), która będzie podstawą do opracowania projektu BIOZ,
 • wykonanie wszelkiej niezbędnej dokumentacji, jeżeli jest ona konieczna do uzyskania ostatecznej decyzji o pozwolenie na budowę i prowadzenia robót
 • uzyskanie pozwoleń, zatwierdzeń, decyzji administracyjnych, uzgodnień, opinii i innych dokumentów wymaganych przepisami dla akceptacji dokumentacji projektowej oraz realizacji na jej podstawie robót budowlanych, niezbędnych do uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę.
 • uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę

Zamawiający wymaga, aby rozpoczęcie robót budowlanych było podjęte po uzyskaniu przez Wykonawcę prawomocnego pozwolenia na budowę. Jednakże Zamawiający dopuszcza wcześniejszą możliwość przeprowadzenia prac niewymagających pozwolenia na budowę w oparciu o zgłoszenie.

Do wykonania zamówienia Wykonawca zobowiązany jest użyć materiałów gwarantujących odpowiednią jakość, o parametrach technicznych i jakościowych odpowiadających właściwościom materiałów przyjętych w projekcie.

 • Wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych dla zakresu opracowanego wraz z dostawą imontażem wyposażenia. Wykonawca wykona roboty budowlane zgodnie z przygotowanym i zatwierdzonym przez właściwe instytucje pełnobranżowym projektem budowlanym i wykonawczym oraz wytycznymi określonymi w niniejszej SIWZ, z obowiązującymi normami, sztuką budowlaną, przepisami BHP, ppoż.

Załączniki

Data dodania Załącznik
06.05.2020

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

1972_ogloszenie-o-udzieleniu-zamowienia.pdf

16.04.2020

Wybór oferty najkorzystniejszej

1916_wybor-oferty-najkorzystniejszej.pdf

01.04.2020

Informacja z otwarcia

1883_informacja-z-otwarcia.pdf

27.03.2020

Zmiana terminu składania, otwarcia ofert oraz sposobu przesyłania wadium

1871_7.7.pdf

27.03.2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (5)

1870_ogloszenie-o-zmianie-ogloszenia-2-opublikowane.pdf

26.03.2020

Zmiana formy składania wadium

1864_zmiana-formy-skladania-wadium.pdf

26.03.2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (4)

1863_ogloszenie-o-zmianie-ogloszenia.pdf

25.03.2020

Sprostowanie do odpowiedzi na pytanie 53

1853_sprostowanie-do-odpowiedzi-na-pytanie-53-nowe.pdf

20.03.2020

Załącznik nr 7 do PFU - Wymagania dotyczące instalacji słaboprądowych i teletechnicznych - uzupełnienie do PFU

1843_wymagania-dotyczace-instalacji-slabopradowych.pdf

20.03.2020

Załącznik 4 do PFU - Miejsce wpięcia gazów medycznych

1828_zalacznik-4-do-pfu-miejsce-wpiecia-gazow-medycznych.pdf

20.03.2020

Odpowiedzi na pytania

1832_odpowiedzi-na-pytania.pdf

20.03.2020

Załącznik 6 do PFU - Rrzut piętra 1- stan projektowany 02 - aktualizacja 18.03.2020 r.

1831_zalacznik-6-do-pfu-rrzut-pietra-1-stan-projektowany-02-aktualizacja-18.03.2020.pdf

20.03.2020

Załącznik 5 do PFU -Miejsce wpięcia TV

1829_zalacznik-5-do-pfu-miejsce-wpiecia-tv.pdf

20.03.2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (3)

1827_ogloszenie-o-zmianie-ogloszenia-3.pdf

18.03.2020

Informacja dotycząca zmiany terminów 2

1807_zmiana-terminu.pdf

18.03.2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2

1808_ogloszenie-o-zmianie-ogloszenia-2.pdf

13.03.2020

Informacja dotycząca zmiany terminów 1

1795_ccf000251.pdf

02.03.2020

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

1744_siwz-www.docx

13.03.2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 1

1793_ogloszenie-o-zmianie-ogloszenia.pdf

09.03.2020

Protokół z wizji lokalnej

1777_protokol-z-wizji-lokalnej.pdf

02.03.2020

Załącznik nr 12 do SIWZ - Program Funkcjonalno-Użytkowy

1748_program-funkcjonalno-uzytkowy.pdf

02.03.2020

Załącznik nr 2 do PFU - meble i sanitaria

1747_meble-i-sanitaria.docx

02.03.2020

Załącznik nr 3 do PFU

1746_sanitaria.docx

02.03.2020

Załącznik nr 1 do PFU

1745_zalacznik-do-pfu.pdf

02.03.2020

Ogłoszenie o zamówieniu

1743_ogloszenie-o-zamowieniu.pdf