• E-rejestracja
  • Rejestracja telefoniczna
  • Rejestracja osobista

Termin do zadawania pytań: 27.05.2019 r.
Termin składania ofert: 31.05.2019 r. godz. 10:00
Termin otwarcia ofert: 31.05.2019 r. godz. 10:30

UWAGA ZMIANA
Termin składania ofert: 04.06.2019 r. godz. 10:00
Termin otwarcia ofert: 04.06.2019 r. godz. 10:30

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest systematyczne wykonanie usług w zakresie odbioru, transportu i utylizacji odpadów medycznych dla SP ZOZ Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie - zgodnie z zasadami i przepisami obowiązującymi w tym zakresie. Wywóz i utylizacja odpadów medycznych odbywać się będzie w jednostkach SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie przy ulicy Strzelców Bytomskich 11 (Szpital dla Dorosłych), oraz przy ulicy Władysława Truchana 7 (Szpital dla Dzieci).

Wykaz odpadów niebezpiecznych do utylizacji /składowania według klasyfikacji oraz szacunkowa ilość wytwarzanych odpadów (w okresie 24 miesięcy):
18 01 02* - Części ciała i organy oraz pojemniki na krew i konserwanty służące do jej przechowywania (z wyłączeniem 18 01 03) - 2 200 kg.
18 01 03* - Inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do przeniesienia materiału genetycznego, o których wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do sądzenia, że wywołują choroby u ludzi i zwierząt (np. zainfekowane pieluchomajtki, podpaski, podkłady), z wyłączeniem 18 01 80 - 268 000 kg.
18 01 04 - Inne odpady niż wymienione w 18 01 03 (np. opatrunki z materiału lub gipsu, pościel, ubrania jednorazowe, pieluchy) - 8 000 kg.
18 01 06* - Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, zawierające substancje niebezpieczne - 5 000 kg.
18 01 08* Leki cytotoksyczne i cytostatyczne - 5 600 kg.
18 01 09 - Leki inne niż wymienione w 18 01 08 - 50 kg.
18 01 82* - Pozostałości z żywienia pacjentów oddziałów zakaźnych - 300 kg.
Łącznie: 289 150 kg.

Załączniki

Data dodania Załącznik
23.05.2019

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 23.05.2019 r.

972_ogloszenie-o-zamowieniu-z-dnia-23.05.2019-r..pdf

23.05.2019

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

973_siwz-272019.docx

29.05.2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 29.05.2019 r.

979_ogloszenie-o-zmianie-ogloszenia-z-dnia-29.05.2019-r..pdf

29.05.2019

Odpowiedzi na pytania Wykonawców z dnia 29.05.2019 r.

980_odpowiedzi-na-pytania-wykonawcow-z-dnia-29.05.2019-r..pdf

29.05.2019

Formularz Ofertowy - ZMODYFIKOWANY ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ

981_formularz-ofertowy-zmodyfikowany-zaLAcznik-nr-1-do-siwz.docx

29.05.2019

PROJEKT UMOWY - Zmodyfikowany załącznik nr 5 do SIWZ

982_zmodyfikowany-zal.-nr-5-do-siwz.docx

04.06.2019

Informacja z otwarcia ofert przetargowych

994_informacja-z-otwarcia-ofert-przetargowych.pdf

17.06.2019

Wybór ofert najkorzystniejszych

1009_wybor-ofert-najkorzystniejszych.pdf

05.07.2019

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

1040_ogloszenie-o-udzieleniu-zamowienia.pdf