• E-rejestracja
  • Rejestracja telefoniczna
  • Rejestracja osobista

Zakup i dostawa odzieży dla personelu medycznego, pracowników gospodarczych i technicznych SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Szpitali Miejskich zaprasza do składania ofert na realizację zamówienia:
„Zakup i dostawa odzieży dla personelu medycznego, pracowników gospodarczych i technicznych SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie”

1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Szpitali Miejskich z siedzibą przy ul. Strzelców Bytomskich 11, 41-500 Chorzów
 
2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień Publicznych na podstawie zawartego w niej przepisu art. 2 ust. 1 pkt 1- wartość zamówienia jest mniejsza niż 130 000 złotych netto.

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest „Zakup i dostawa odzieży dla personelu medycznego, pracowników gospodarczych i technicznych SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie”
Przedmiot zamówienie składa się z 2 pakietów:
a) Pakiet nr 1 – „Odzież robocza dla personelu medycznego”
b) Pakiet nr 2 – „Odzież robocza dla pracowników gospodarczych oraz technicznych”

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na dowolnie wybrany pakiet (maksymalnie na wszystkie pakiety, tj. na 2 pakiety), lecz nie dopuszcza składania ofert na wybrane pozycje w pakiecie.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu i udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w Załączniku do Specyfikacji: OPZ – opis przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 3).

4.  WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t.j. Dz. U. 2023r. Poz. 129 z późn. zm.).

5. TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
a) Okres obowiązywania umowy: 30 miesięcy od dnia zawarcia lub do dnia pełnej realizacji przedmiotu umowy w zależności od tego, który z tych terminów nastąpi wcześniej.
b) Strony ustalają następujący termin realizacji:
    • Pakiet nr 1 : dostawa pierwszej transzy (części) przedmiotu umowy nastąpi w terminie maksymalnie 14 dni od dnia zawarcia umowy. Pierwsza transza będzie obejmowała następujące ilości i rodzaj przedmiotu zamówienia: Odzież robocza dla personelu medycznego –  Spodnie damskie ( 70 szt.), Fartuch damski ( 6 szt.), Spodnie męskie ( 9 szt.), Fartuch męski (2  szt.), Bluza damska ( 70 szt.), Bluza męska ( 9 szt.):
    • Pakiet 2: dostawa pierwszej transzy (części) przedmiotu umowy nastąpi w terminie maksymalnie 7 dni od dnia zawarcia umowy. Pierwsza transza będzie obejmowała następujące ilości i rodzaj przedmiotu : Ubrania męskie Kpl.(Bluza (marynarka  ) – ( 4 szt.), Spodnie ogrodniczki lub spodnie ( 4 szt.)), Koszula flanelowa ( 4 szt.) Spodnie robocze krótkie ¾ ( 8 szt.), Ubrania robocze białe malarskie Kpl. (Bluza ( 2 szt.), Spodnie ogrodniczki ( 2 szt.), Spodnie ocieplane ( 2 szt.), Kurtka ocieplana (z podpinką), nieprzemakalna, odblaskowa ( 2 szt.), Kurtka przeciwdeszczowa ( 2 szt.), Czapka drelichowa ( 2 szt.), Koszulka typu „POLO” krótki rękaw (4 szt.), Spodnie ( 2 szt.), Bluza polarowa ( 2 szt.), Kurtka ocieplana, nieprzemakalna ( 2 szt.), Rękawice ocieplane ( 2 szt.), Koszulka z krótkim rękawem ( 8 szt.), Kamizelka odblaskowa kamizelka odblaskowa uniwersalna dla dorosłych ( 5 szt.)
 c) Przy każdym kolejnym zamówieniu częściowym Wykonawca zobowiązany jest do dostarczania towaru będącego przedmiotem umowy w terminie 21 dni roboczych licząc od dnia złożenia zamówienia, do Magazynu Centralnego Zamawiającego – dotyczy Pakietu nr 1. W przypadku pakietu nr 2 w terminie 7 dni.

6. KRYTERIA WYBORU OFERTY
Cena: 100%

7. WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA
    1. Dostarczony asortyment będzie fabrycznie nowy, wolny od wszelkich wad, i będzie odpowiadać wszelkim wymogom określonym w opisie przedmiotu zamówienia; pochodzi z oficjalnego kanału sprzedaży producenta na rynek polski oraz nie jest obciążony żadnymi prawami osób trzecich, ani też nie toczą się żadne postępowania sądowe jak i administracyjne, których przedmiotem byłby dostarczony asortyment, jak i nie istnieją przesłanki do wszczęcia takich postępowań.
    2. Wykonawca składając ofertę gwarantuje, że oferowany przedmiot umowy jest kompletny i gotowy do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji a także, że jest on fabrycznie nowy i nie był przedmiotem ekspozycji, wystaw itp. oraz że odpowiada wszelkim wymogom dopuszczającym go do obrotu na terenie obszaru gospodarczego UE oraz:
- posiada Certyfikat Oeko-Tex - dotyczy pakietu nr 1

Wykonawca udzieli gwarancji:
a) Pakiet nr 1 – „Odzież robocza dla personelu medycznego” – 12 miesięcy od dnia dostawy
b) Pakiet nr 2 – „Odzież robocza dla pracowników gospodarczych oraz technicznych” – 12 miesięcy od dnia dostawy

8. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY:
    1) Oferta Wykonawcy powinna zawierać:
    a) Wypełniony formularz ofertowy - Załącznika nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego,
    b) Zaakceptowany (zaparafowany) wzór umowy - Załącznika nr 2,
    c) Wypełniony i podpisany opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 3.
    2) W przypadku działania przez pełnomocnika do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo.
    3) Każdy dokument składający się na ofertę powinien być czytelny.
    4) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowanie i złożeniem oferty.

9. TERMIN ORAZ WARUNKI SKŁADANIA OFERT
W sytuacji, gdy są Państwo zainteresowani złożeniem oferty w powyższym zakresie prosimy o przesłanie dokumentów wymienionych w pkt 8 niniejszego Zapytania poprzez przesłanie podpisanej oferty na adres: bhp@zsm.com.pl i do wiadomości na adres: zsm@zsm.com.pl (dopuszcza się przyjmowanie skanów dokumentów) albo w formie papierowej na adres:
SP ZOZ Zespół Szpitali Miejskich Biuro Podawcze Dział BHP ul. Strzelców Bytomskich 11, 41-500 Chorzów.

W przypadku złożenia oferty za pośrednictwem poczty tradycyjnej Zamawiający będzie brał pod uwagę datę wpływu oferty na adres Zamawiającego, a nie datę nadania przesyłki.
Oferta powinna być złożona w jednym egzemplarzu w języku polskim. Ofertę należy złożyć
w nieprzekraczalnym terminie do 10.05.2023r. do godz. 10.00. Otwarcie ofert nastąpi 10 maja 2023  o godzinie 12.00

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane, liczy się data wpływu oferty Zamawiającego.

10. OSOBA DO KONTAKTÓW
Imię i nazwisko osoby upoważnionej do kontaktu z Wykonawcami:
Beata Zydorczak, e-mail: bhp@zsm.com.pl, tel. 32 34 99 239

Załączniki

Data dodania Załącznik
25.04.2023

Załącznik nr 3 - OPZ

3481_zalacznik-nr-3-opz.xlsx

25.04.2023

Zapytanie ofertowe

3482_zapytanie-ofertowe.pdf

25.04.2023

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

3483_zalacznik-nr-1-formularz-ofertowy.docx

25.04.2023

Umowa (projekt) - załącznik nr 2

3484_umowa-nr-zalacznik-nr-2.pdf

12.05.2023

Rozstrzygnięcie postępowania

3496_rozstrzygniecie-postepowania.pdf

16.05.2023

Unieważnienie postępowania

3511_uniewaznienie.pdf