• E-rejestracja
  • Rejestracja telefoniczna
  • Rejestracja osobista

Termin na zadawanie pytań: 03.08.2020 r.
Termin składania ofert: 06.08.2020 r. godz. 10:00
Termin otwarcia ofert:  06.08.2020 r. godz. 10:30

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa odzieży i obuwia roboczego dla personelu medycznego oraz pracowników gospodarczych SP ZOZ ZSM w Chorzowie. Szacunkowa ilość asortymentu została określona w specyfikacji asortymentowo-cenowej (dalej w treści: SAC) stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej w treści: SIWZ). Zamawiający zobowiązuje się do zrealizowania co najmniej 70% ilości asortymentu określonego w SAC. Przedmiot zamówienia został określony z podziałem na następujące pakiety:

Pakiet nr 1 - Odzież robocza dla personelu medycznego
Pakiet nr 2
- Obuwie profilaktyczne dla personelu medycznego
Pakiet nr 3 - Odzież robocza dla pracowników gospodarczych
Pakiet nr 4 – Obuwie robocze dla pracowników gospodarczych

Załączniki

Data dodania Załącznik
06.08.2020

Informacja z otwarcia ofert

2212_informacja-z-otwarcia-ofert.pdf

27.08.2020

Wybór częściowy oferty najkorzystniejszej (1)

2272_wybor-czesciowy-oferty-najkorzytsniejszej-www.pdf

07.09.2020

Wybór częściowy oferty najkorzystniejszej (2)

2291_wybor-czesciowy-oferty-najkorzystniejszej-2.pdf

14.09.2020

Wybór częściowy oferty najkorzystniejszej (3) - unieważnienie pakietu nr 4

2313_uniewaznienie-p.4.pdf

05.10.2020

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

2370_ogloszenie-o-udzieleniu-zamowienia-www.pdf

29.07.2020

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

2185_siwz.docx

29.07.2020

Ogłoszenie o zamówieniu

2186_ogloszenie-o-zamowieniu.pdf

29.07.2020

Załącznik nr 2 do SIWZ - Specyfikacja asortymentowo - cenowa

2187_zalacznik-nr-2-do-siwz-specyfikacja-asortymentowo-cenowa.xlsx

04.08.2020

Odpowiedzi na pytania

2204_odpowiedzi-na-pytania.pdf

04.08.2020

Zmodyfikowany załącznik nr 2 do SIWZ - Specyfikacja asortymentowo - cenowa

2205_zmodyfikowany-zalacznik-nr-2-do-siwz-specyfikacja-asortymentowo-cenowa.xlsx