• E-rejestracja
 • Rejestracja telefoniczna
 • Rejestracja osobista

Deklaracja dostępności Zespołu Szpitali Miejskich

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Szpitali Miejskich zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zespołu Szpitali Miejskich.
      
  • Data publikacji strony internetowej:
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji:


Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.


Treści niedostępne   

  • na stronie znajdują się puste linki (2.4.4)               
  • na stronie nie jest zachowana spójność linków (2.4.4; 3.2.3; 3.2.4)                
  • na stronie nie jest zachowana spójność tekstowych opisów alternatywnych, etykiet i „title” w powtarzających się elementach (3.2.4)                
  • na stornie nie wszystkie grafiki mają przypisany poprawnie sformułowany opis alternatywny, a te które niosą szczególnie istotne treści nie są uzupełnione o poprawną, dostępną alternatywę (1.1.1; 1.4.5)                
  • na stronie nie są poprawnie sygnalizowane cytaty w kodzie HTML (1.3.1)     

Wyłączenia     

  • na stronie nie występują podstrony z formularzami         
  • na stornie nie występują elementy animowane ani dźwiękowe               
  • strona działa w obrębie jednego okna/zakładki    
  • na stronie nie występują zabezpieczenie CAPTCHA            
  • na stornie nie występują formularza                
  • na stronie nie ma wewnętrznych treści multimedialnych                
  • na stronie nie występują linki „przejdź do treści”                         
  • na stronie nie występują elementy, które wymagają utworzenia poszerzonego opisu                   
  • na stronie nie ma tabel                            
  • na stronie nie występują elementy obcojęzyczne           
  • na stronie nie występują listy definicji              
  • na stronie nie występują ramki                 
  • na stronie nie występują elementy generowane dynamicznie                
  • na stronie nie występuje etykieta dostępna dla technologii asystujących                         
  • na stronie nie występują komunikaty o stanie lub o błędach dla technologii wspomagających              

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

  • Deklarację sporządzono dnia: 
  • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 
  

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

  • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada:  Iwona Filip
  • E-mail: ifilip@zsm.com.pl
  • Telefon: 32 34 99 272

Każdy ma prawo:

  • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

  • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
  • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
  • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

  • Organ nadzorujący: Dyrektor Zespołu Szpitali Miejskich
  • Adres: ul. Strzelców Bytomskich 11, 41-500 Chorzów
  • E-mail: zsm@zsm.com.pl
  • Telefon: 32 34 99 115

Skargę można złożyć również do  Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Lokalizacja dla dorosłych ul. Strzelców Bytomskich 11

Do pawilonu numer 1 prowadzą dwa wejścia – od strony Izby Przyjęć oraz Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Są one dostosowane do osób niepełnosprawnych dzięki podjazdom o łagodnym kącie nachylenia.

Pawilon 1, 2 i 10 są ze sobą połączone podziemną przewiązką, co umożliwia swobodne przemieszczanie się pomiędzy budynkami.

W każdym z powyższych pawilonów znajduje się winda, która umożliwia swobodne dotarcie na wybrane piętro. W przypadku pawilonu nr 5, w którym znajdują się Poradnie Specjalistyczne oraz Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna, również istnieje możliwość skorzystania z windy.

Na parterze pawilonu 1 i 10 znajdują się specjalne toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Ponadto, łazienki i toalety na  oddziałach również umożliwiają korzystanie osobom niepełnosprawnym.


Lokalizacja dla dzieci ul.  Władysława Truchana 7

Do budynku 1 prowadzą dwa wejścia od strony ulicy Teatralnej oznaczone literami C i D. Do obu wejść prowadzą schody, do wejścia D dodatkowo podjazd dla osób niepełnosprawnych Dla pacjentów przeznaczone jest wejście D. Po wejściu do budynku 1, po lewej stronie znajduje się winda, która posiada możliwość dowozu pacjenta na wybrane piętro budynku. Od strony ulicy Władysława Truchana znajduje się podjazd dla osób niepełnosprawnych prowadzący do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.

Do budynku 2 prowadzą dwa wejścia od ul. Teatralnej oznaczone literami A i B, które znajdują się na poziomie równym z terenem. Przy obu wejściach znajduje się winda, która posiada możliwość dowozu pacjenta na wybrane piętro budynku,

Ciąg komunikacyjny pomiędzy budynkami jest zachowany za pomocą przewiązki łączącej budynek 1 i budynek 2.

W budynku 1 na parterze znajduje się specjalna toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych. Ponadto łazienki i toalety na oddziałach również umożliwiają korzystanie osobom niepełnosprawnym.

W budynkach szpitalnych nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.