• E-rejestracja
  • Rejestracja telefoniczna
  • Rejestracja osobista

Dyrektor SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie ogłasza konkurs ofert na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych na Oddziale Neonatologicznym w SP ZOZ Zespole Szpitali Miejskich w Chorzowie w godzinach normalnej ordynacji lekarskiej oraz/lub poza godzinami normalnej ordynacji lekarskiej.

Przyjmujemy oferty lekarzy wykonujących zawód w formie jednoosobowej działalności gospodarczej, o której mowa w art. 5 ust. 2 pkt 1 lit. a) Ustawy o działalności leczniczej (Dz.U.2021.711 j.t. z późn. zm.), posiadający tytuł specjalisty w dziedzinie neonatologii i/lub pediatrii.

Okres udzielania świadczeń: od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2023 r. z możliwością przedłużenia na kolejny okres aneksem do umowy.

Miejscem składania ofert jest wyłącznie siedziba SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie, 41­500 Chorzów, ul. Strzelców Bytomskich 11 w godzinach 7.30 -15.00. Ze szczegółowymi warunkami konkursu i materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, w tym formularzem oferty i projektem umowy można zapoznać się i pobrać je na stronie internetowej www.zsm.com.pl

Termin składania ofert upływa w dniu 27 grudnia 2021 r. Oferty muszą wpłynąć do godziny 09.00. Termin otwarcia ofert oraz rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Konkursowej w dniu 27 grudnia 2021 r. o godzinie 13.00 w siedzibie w siedzibie SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie, ul. Strzelców Bytomskich 11.

Załączniki

Data dodania Załącznik
16.12.2021

Regulamin konkursu ofert

2988_regulamin.docx

16.12.2021

Szczegółowe warunki konkursu ofert

2989_warunki-konkursu.docx

16.12.2021

Załącznik nr 1a - Projekt umowy kontrakt całościowy.docx

2990_zalacznik-nr-1a-projekt-umowy-kontrakt-calosciowy.docx

16.12.2021

Załącznik nr 1b - Projekt umowy na dyżury.docx

2991_zalacznik-nr-1b-projekt-umowy-na-dyzury.docx

16.12.2021

Ogłoszenie konkursu ofert

2992_ogloszenie-konkursu.pdf

16.12.2021

Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy.docx

2993_zalacznik-nr-2-formularz-ofertowy.docx

16.12.2021

Załącznik nr 3 - Oświadczenie oferenta.docx

2994_zalacznik-nr-3-oswiadczenie-oferenta.docx

03.01.2022

rozstrzygnięcie konkursu.pdf

3018_rozstrzygniecie-konkursu.pdf