• E-rejestracja
  • Rejestracja telefoniczna
  • Rejestracja osobista

Dyrektor SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie ogłasza konkurs ofert

na koordynowanie wykonywania świadczeń zdrowotnych i pracy oddziału w zakresie realizacji świadczeń dedykowanych chirurgii szczękowo - twarzowej dla dzieci i młodzieży oraz koordynowanie wykonywania świadczeń zdrowotnych i pracy poradni w zakresie realizacji świadczeń ambulatoryjnych w Poradni Ortodontycznej dla Dzieci i Poradni Wad Rozwoju Twarzoczaszki w ramach Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie

Przyjmujemy oferty podmiotów wykonujących działalność leczniczą lub osób legitymujących się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w określonym zakresie lub określonej dziedzinie medycyny, o których mowa w art. 5 ust. 2 pkt 1 lit. a) Ustawy o działalności leczniczej (tj. Dz.U.2023 r., poz. 991 ze. zm.), przy czym miejscem wykonywania świadczeń zdrowotnych dla pacjentów SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich jest siedziba Udzielającego Zamówienie.

Okres udzielania świadczeń: 1 kwietnia 2024 r. do 31 marca 2029 r. z możliwością przedłużenia na kolejny okres aneksem do umowy.

Miejscem składania ofert jest wyłącznie siedziba SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie, 41-500 Chorzów, ul. Strzelców Bytomskich 11, Biuro Podawcze w godzinach 7.30-15.00.
Ze szczegółowymi warunkami konkursu i materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, w tym formularzem oferty i projektem umowy można zapoznać się i pobrać je na stronie internetowej www.zsm.com.pl

Termin składania ofert upływa w dniu 28 marca 2024 r. Oferty muszą wpłynąć do godziny 14:00.

Termin otwarcia ofert oraz rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Konkursowej w dniu 29 marca 2024 r. o godzinie 10:00 w siedzibie w siedzibie SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie, ul. Strzelców Bytomskich 11.

Termin związania z ofertą – 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.

Dyrektor SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert, terminu otwarcia ofert, terminu rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych.

W toku postępowania konkursowego – do czasu zakończenia postępowania, oferent może złożyć do Komisji Konkursowej umotywowany protest w terminie 7 dni roboczych od dnia dokonania zaskarżonej czynności.

Składający oferty mają możliwość wniesienia odwołania dotyczącego rozstrzygnięcia postępowania do Dyrektora SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie w terminie do 7 dni od dnia ogłoszenia o rozstrzygnięciu postępowania.

UWAGA ! Oferent do oferty składa również Oświadczenia całego personelu (jaki został zaoferowany do realizacji zamówienia) w celu weryfikacji w rejestrze sprawców przestępstw na tle seksualnym; Załacznik nr 3 - Oświadczenie


Załączniki

Data dodania Załącznik
29.03.2024

Rozstrzygnięcie konkursu ofert z dnia 29.03.2024

4376_rozstrzygniecie.pdf

22.03.2024

Regulamin konkursu ofert

4349_regulamin.pdf

22.03.2024

Załącznik nr 1 - Projekt umowy

4350_zalacznik-nr-1-projekt-umowy.pdf

22.03.2024

Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy

4362_zalacznik-nr-2-formularz-ofertowy.pdf

22.03.2024

Wymagania dotyczące ofert oraz szczegółowe warunki konkursu ofert

4352_warunki.pdf

22.03.2024

Ogłoszenie konkursu ofert z dnia 22.03.2024

4354_ogloszenie.pdf

22.03.2024

Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy (do edycji)

4361_zalacznik-nr-2-formularz-ofertowy.docx

22.03.2024

Załącznik nr 3 - Oświadczenie (do edycji)

4359_zalacznik-nr-3-oswiadczenie.docx

22.03.2024

Załącznik nr 3 - Oświadczenie

4360_zalacznik-nr-3-oswiadczenie.pdf