• E-rejestracja
  • Rejestracja telefoniczna
  • Rejestracja osobista

W dniu 30 grudnia  2022 roku została podpisana umowa pomiędzy Skarbem Państwa - Wojewodą Śląskim, a Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Zespół Szpitali Miejskich  na przyznanie w 2022 roku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznzczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego - inwestycja budowlana w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19, innych chorb zakaźnych oraz wywoanych nim sytuacji kryzysowych.


Dofinansowanie realizacji zadania   634 064,00 zł (73% )

Środki własne  w ramach realizacji zadania 232 710,00 zł  (27%)

Całkowity koszt inwestycji wyniósł 866 774,00 zł

W ramach zadania pn: Utworzenie Laboratorium Biologii Komórki w SP ZOZ ZSM – w związku z covid-19” zostały dofinansowane zadania polegające na przebudowie i modernizacji obiektów działalności leczniczej szpitala.

 

Celem zadania było wsparcie podmiotu w związku z realizacją działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem „COVID-19” oraz innych chorób zakaźnych  poprzez  przebudowę  i modernizację  pomieszczeń po  byłej pracowni histopatologii znajdującej się  na parterze w budynku Pawilonu nr IV przy SP ZOZ SM przy ul. Strzelców Bytomskich  11 z przeznaczeniem na laboratorium biologii komórki. 

 Powyższe zadanie miało  kluczowe znaczenie dla działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz innych chorób zakaźnych na terenie województwa śląskiego jak i całego kraju.