• E-rejestracja
  • Rejestracja telefoniczna
  • Rejestracja osobista

Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej należy złożyć w Dziale Statystyki medycznej:

  • w jednostce przy ul. Władysława Truchana 7 (dotyczy pacjentów pediatrycznych)- budynek administracji, I piętro
  • w jednostce przy ul. Strzelców Bytomskich 11 (dotyczy pacjentów dorosłych) - pawilon 5, I piętro

Czym jest dokumentacja medyczna?

Dokumentacja medyczna to zbiór dokumentów zawierających dane na temat szeroko rozumianego zdrowia pacjenta. Ma ona dwojaki charakter: zewnętrzny (obejmuje dokumenty przeznaczone na użytek pacjenta, a więc np. zalecenia czy skierowania) i wewnętrzny (w zakresie w jakim sporządzona jest na potrzeby zakładu świadczącego usługi zdrowotne). Problematykę indywidualnej dokumentacji wewnętrznej pacjenta reguluje ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z 2008 roku. Każda taka dokumentacja musi zawierać oznaczenie pacjenta (jego dane, adres, numer PESEL, oznaczenie płci itp.), a ponadto informacje na temat podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych, opis stanu zdrowia pacjenta oraz przeprowadzanych zabiegów i czynności medycznych. Wszystkie dane zawarte w dokumentacji medycznej podlegają ochronie i szczególnym ograniczeniom w zakresie ich udostępniania.

Prawo dostępu do dokumentacji

Ze względu na to, że dokumentacja medyczna zawiera dane osobowe pacjentów, dostęp do nich mają tylko ściśle określone osoby. Przede wszystkim prawo dostępu do dokumentacji medycznej przysługuje pacjentowi, jego przedstawicielowi ustawowemu (np. rodzicom w wypadku osoby niepełnoletniej), a także osobie upoważnionej przez pacjenta na piśmie. Osoby te mogą pozyskać informacje o stanie zdrowia pacjenta, a także udzielonych świadczeń medycznych. W przypadku śmierci pacjenta prawo wglądu do dokumentacji przysługuje przede wszystkim osobie, która została przez niego upoważniona za życia. Ustawa o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta w artykule 26 § 3 przewiduje również możliwość udostępnienia dokumentacji medycznej w określonych sytuacjach innym podmiotom. Na przykład: organom władzy publicznej i NFZ, innym placówkom świadczącym usługi zdrowotne (gdy wymaga tego ciągłość leczenia), organom rentowym (w związku z prowadzonym postępowaniem) czy wojewódzkiej komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych. Dokumentacja medyczna może być udostępniona także dla celów naukowych: szkole wyższej lub instytutowi badawczemu, jednak z tym zastrzeżeniem, że nie zawiera wówczas danych umożliwiających identyfikację pacjenta.

Sposób udostępniania dokumentacji

Podstawową formą udostępniania dokumentacji jest prawo wglądu. Wgląd jest bezpłatny i następuje w placówce świadczeniodawcy po uprzednim uzgodnieniu terminu. Istotne jest, że placówka, w której pacjent się leczył, nie może odmówić mu dostępu do dokumentacji medycznej. Inną metodą uzyskania danych z dokumentacji medycznej jest poproszenie o sporządzenie kopii, wyciągu lub odpisu. Uzyskanie którejkolwiek z tych form informacji podlega opłacie, której maksymalna kwota została ustalona na określonym poziomie.
Regulacje dotyczące maksymalnych opłat wskazano w art. 28 ust. 4 pkt 4 ustawy z 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Podstawę wyliczenia kwoty odpłatności jest publikowana przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego wysokość przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale.Załączniki

Data dodania Załącznik
28.07.2020

Procedura udostępnianie dokumentacji medycznej

2172_proceduraudostEpnianie-dokumentacji-medycznej-.pdf

28.07.2020

Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej

2171_zalacznik-nr-1-wniosek-o-udostepnienie-dokumentacji-medycznej.pdf

28.07.2020

Upoważnienie do wydania dokumentacji medycznej

2170_zalacznik-nr-2-upowaznienie-do-odbioru-dokumentacji-medycznej.pdf

28.07.2020

Odmowa udostępnienia dokumentacji medycznej

2169_zalacznik-nr-3-odmowa-udostepnienia-dokumentacji-medycznej.pdf

28.07.2020

Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej (do edycji)

2173_zalacznik-nr-1-wniosek-o-udostepnienie-dokumentacji-medycznej.docx