• E-rejestracja
  • Rejestracja telefoniczna
  • Rejestracja osobista

Zebranie naukowo-dydaktyczne

Jak przeciwdziałać groźnym powikłaniom arytmii? Postępy w nowoczesnej terapii

6 czerwca 2019 roku w sali wykładowej Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie odbyło się comiesięczne spotkanie interdyscyplinarne Polskiego Towarzystwa Lekarskiego. Zaproszeni eksperci z Kliniki Kardiologii w Zabrzu przedstawili aktualne stanowisko terapeutyczne, związane z prewencją powikłań arytmii, w tym udaru mózgu, które mogą wystąpić u pacjentów z migotaniem przedsionków. W zebraniu uczestniczyli Lekarze Specjaliści z ZSM, Rezydenci i Stażyści, Ordynatorzy oddziałów oraz lekarze Rodzinni z Chorzowa.

Zebranie otworzył i moderował Prezes PTL - dr Henryk Potyrcha.

Wykłady prowadzili:

Prof. dr hab. n.med. Zbigniew Kalarus, Kierownik Katedry Kardiologii, Wrodzonych Wad Serca i Elektroterapii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Zabrzu

Dr n. med. Małgorzata Błaszczyńska, Kierownik Pracowni Endoskopii ZSM w Chorzowie

Dr hab.n. med. Tomasz Podolecki, Katedra Kardiologii, Wrodzonych Wad Serca i Elektroterapii ŚUM

Migotanie przedsionków (FA) jest najczęściej występującą arytmią u osób w podeszłym wieku. Częstość FA rośnie z wiekiem i wynosi około 2-3% w populacji powyżej 65. r.ż., wzrasta do około 10% w 80. r.ż. i do 18% u osób powyżej 85. r.ż. Jednym z nierzadkich, fatalnych powikłań arytmii jest udar niedokrwienny mózgu w skutek zatorowości. Obecnie w terapii, aby przeciwdziałać poważnym powikłaniom arytmii, stosowane są nowoczesne leki przeciwkrzepliwe z grupy NOAC.
Problemy terapii migotania przedsionków omówił Profesor Zbigniew Kalarus. Leki z grupy NOAC maja swoje ograniczenia w aspekcie bezpieczeństwa. Jednym z powikłań ich stosowania jest krwawienie z przewodu pokarmowego.
Dr n.med. Małgorzata Błaszczyńska, specjalista gastroenterologii, omówiła sposoby rozpoznania chorych, gdzie krwawienie może wystąpić i sposoby profilaktyki oraz alternatywnego postępowania w tej grupie pacjentów.
Nowoczesny zabieg kardiologiczny – przezskórne zamknięcie uszka lewego przedsionka serca u chorych z migotaniem przedsionków, obarczonych ryzykiem wystąpienia udaru niedokrwiennego mózgu – przedstawił Docent Tomasz Podolecki.