• E-rejestracja
  • Rejestracja telefoniczna
  • Rejestracja osobista

Termin składania ofert: 24.09.2018 r. godz. 10:00
Termin otwarcia ofert: 24.09.2018 r. godz. 10:30
Termin na zadawanie pytań: do 19.09.2018 r.

UWAGA!

Zamawiający przesuwa termin składania ofert i wadium z:
24.09.2018 r. godz. 10:00 na 25.09.2018 r. godz. 9:00
Oraz przesuwa termin otwarcia ofert z:
24.09.2018 r. godz. 10:30 na 25.09.2018 r. godz. 9:30

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej w złotych równowartość kwoty 221 000 euro, prowadzonego w oparciu o przepisy prawa zamówień publicznych w trybie „przetargu nieograniczonego” na realizację zamówienia pod nazwą: „Dostawa środków kontrastowych”

Pakiet 1 - Środki kontrastowe (1)
Pakiet 2 - Środki kontrastowe (2)
Pakiet 3 - Środki kontrastowe (3)
Pakiet 4 - Środki kontrastowe (4)


Załączniki

Data dodania Załącznik
05.11.2018

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf

222_ogloszenie-o-udzieleniu-zamowienia.pdf

20.09.2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

93_ogloszenie-o-zmianieh421.pdf

14.09.2018

SAC - załącznik nr 2 do SIWZ

94_zp822018-sach421.xlsx

04.10.2018

Wybór oferty najkorzystniejszej

95_wybor-oferty-najkorzystniejszejh421.pdf

14.09.2018

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

96_zp822018-siwzh421.doc

20.09.2018

Zmodyfikowany zał. 2 - SAC

97_zp822018-sac-modyfikacjah421.xlsx

25.09.2018

Informacja z otwarcia ofert

98_izoh421.pdf

20.09.2018

Odpowiedzi na pytania

99_odpowiedzi-na-pytaniah421.pdf

14.09.2018

Ogłoszenie o zamówieniu

100_ogloszenie-o-zamowieniu-z-dnia-14092018h421.pdf