• E-rejestracja
  • Rejestracja telefoniczna
  • Rejestracja osobista

Termin na zadawanie pytań: 24.08.2020 r.
Termin składania ofert: 28.08.2020 r. godz. 10:30
Termin otwarcia ofert:  28.08.2020 r. godz. 10:45

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zakup i dostawapasków do diagnostyki moczu, materiałów kontrolnych wraz z dzierżawą analizatora.
Realizacja zamówienia obejmuje dzierżawę jednego urządzenia, które zostało szczegółowo opisane w załączniku nr 2 i 3 do SIWZ, zawierające m.in.:

1) dokładny opis przedmiotu zamówienia zawarty został w specyfikacji asortymentowo-cenowej (dalej w treści: SAC) stanowiącej zał. nr 3 do SIWZ
2) dzierżawę analizatora na okres 36 miesięcy. Parametry Analizatora zostały określone w „Opisie przedmiotu zamówienia” (dalej w treści: OPZ) stanowiącym zał. nr 2 do SIWZ
3) przeglądy i serwis dzierżawionego urządzenia na zasadach ujętych w załączniku nr 2 do SIWZ
4) szkolenie personelu, w zakresie obsługi dzierżawionego urządzenia. Zamawiający wymaga przeprowadzenia szkolenia w terminie do 2 dni od instalacji aparatu/systemu.
    Szkolenie zostanie potwierdzone certyfikatem/zaświadczeniem dla pracowników Zamawiającego – z imienną listą osób, które uczestniczyły w szkoleniu.

Załączniki

Data dodania Załącznik
20.08.2020

Załącznik nr 9 do SIWZ - UPPDO

2257_uppdo-zalacznik-nr-9-do-siwz.docx

26.08.2020

Odpowiedź na pytanie Wykonawcy

2266_odpowiedź-na-pytanie-wykonawcy.docx

28.08.2020

Informacja z otwarcia ofert

2275_informacja-z-otwarcia-ofert.pdf

10.09.2020

Wybór oferty najkorzystniejszej

2309_wybor-oferty-najkorzystniejszej.pdf

09.10.2020

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

2378_ogloszenie-o-udzieleniu-zamowienia.pdf

20.08.2020

Ogłoszenie o zamówieniu nr 576492-N-2020

2250_ogloszenie-o-zamowieniu.pdf

20.08.2020

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

2251_siwz.docx

20.08.2020

Załącznik nr 1 do SIWZ - Uzupełnienie Formularza ofertowego

2252_formularz-ofertowy-uzupelnienie.docx

20.08.2020

Załącznik nr 3 do SIWZ - Specyfikacja Asortymentowo-Cenowa

2255_zalacznik-nr-3-do-siwz-opz.xlsx

20.08.2020

Załącznik nr 2 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia

2256_zalacznik-nr-2-do-siwz-opz.doc