• E-rejestracja
  • Rejestracja telefoniczna
  • Rejestracja osobista

Termin na zadawanie pytań: 25.05.2020 r.
Termin składania ofert: 10.06.2020 r. godz. 10:00
Termin otwarcia ofert:  10.06.2020 r. godz. 10:30

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest Dostawa radiofarmaceutyku 18F-FDG dla Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie w ilości i opisie określonej w specyfikacji asortymentowo-cenowej (dalej w treści: SAC) stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ o szczegółowych parametrach opisanych w pkt. 3.6 SIWZ oraz § 3 Istotnych postanowień umownych (załącznik nr 6 do SIWZ)

Załączniki

Data dodania Załącznik
07.05.2020

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

1976_siwz.doc

07.05.2020

Załącznik nr 2 do SIWZ- Specyfikacja asortymentowo-cenowa

1977_zalacznik-nr-2-do-siwz-sac.xls

07.05.2020

Załącznik nr 3 do SIWZ - Klucz publiczny

1978_kluczpubofertapostepowanieid6c681821-5756-4656-a314-4c809ac2747c.asc

07.05.2020

Załącznik nr 4 do SIWZ - JEDZ

1979_espd-request.zip

10.06.2020

Informacja z otwarcia ofert

2055_informacja-z-otwarcia-ofert.pdf

24.06.2020

Wybór oferty najkorzystniejszej

2080_20.3-wybor-oferty-najkorzystniejszej-.pdf

03.08.2020

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 2020-S 148-362843

2200_ogloszenie-o-udzieleniu-zamowienia-nr-2020-s-148-362843.pdf

07.05.2020

Ogłoszenie o zamówieniu

1975_ogloszenie-o-zamowieniu.pdf