• E-rejestracja
  • Rejestracja telefoniczna
  • Rejestracja osobista

Termin na zadawanie pytań: 24.04.2020 r.
Termin składania ofert: 11.05.2020 r. godz. 10:00
Termin otwarcia ofert:  11.05.2020 r. godz. 10:30

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawy odczynników oraz niezbędnych materiałów zużywalnych, kalibratorów i kontroli wraz z dzierżawą trzech automatycznych analizatorów do badań immunochemicznych, biochemicznych wraz z systemem informatycznym i urządzeniami pomocniczymi dla potrzeb Laboratorium Analitycznego Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie. Realizacja zamówienia obejmuje:

  • sprzedaż i dostawę odczynników oraz niezbędnych materiałów zużywalnych, tym samym Wykonawca jest zobowiązany do zaoferowania w ofercie przetargowej wszystkich niezbędnych odczynników do wyspecyfikowanych badań. Dokładny opis przedmiotu zamówienia zawarty został w specyfikacji asortymentowo-cenowej stanowiącej załącznik nr 2 do SIWZ,
  • dzierżawę trzech analizatorów
  • dzierżawę systemu informatycznego (LSI) wraz z koniecznymi licencjami, w technologii wielodostępu umożliwiający obsługę laboratorium, które wykonuje około 600 tys. oznaczeń rocznie, w tym sprzęt, oprogramowanie, wdrożenie, szkolenie pracowników, serwis przez cały okres obowiązywania umowy na koszt Wykonawcy. LSI musi gwarantować pełną integrację z posiadanym przez Zamawiającego systemem szpitalnym HIS AMMS Asseco, a także umożliwiać pełną wymianę zleceń, badań laboratoryjnych z Oddziałów Szpitalnych. Koszt integracji po stronie Wykonawcy.
  • dzierżawę wirówki laboratoryjnej,
  • przeglądy i serwis dzierżawionych urządzeń na zasadach ujętych w załączniku nr 2 do SIWZ;
  • szkolenie personelu, w zakresie obsługi dzierżawionych urządzeń. Zamawiający wymaga przeprowadzenia szkolenia w terminie do 7 dni od instalacji urządzeń / systemu.
    Szkolenie zostanie potwierdzone certyfikatem/zaświadczeniem dla pracowników zamawiającego – z imienną listą osób, które uczestniczyły w szkoleniu.

Załączniki

Data dodania Załącznik
07.04.2020

Załącznik nr 4 do SIWZ JEDZ

1902_espd-request.zip

07.04.2020

Załącznik nr 8 do SIWZ - Klucz Publiczny

1903_kluczpubofertapostepowanieid45a8340a-02c6-453d-b253-b81eff5ed358.asc

07.04.2020

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

1904_zp.13.20-siwz.docx

07.04.2020

Załącznik nr 3 do SIWZ - Specyfikacja Asortymentowo-Cenowa

1905_kopia-sac-zalacznik-nr-3-do-siwz.xls

29.04.2020

Odpowiedzi na pytania

1950_odpowiedzi-na-oytania.pdf

29.04.2020

Załącznik nr 5 do IPU - umowa powierzenia danych osobowych

1951_1927umowa-powierzenia-danych-osobowych.docx

29.04.2020

Załącznik nr 1 do pytania nr 14 Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych

1952_zalacznik-nr-1-do-pytania-nr-14-wzor-umowy-powierzenia-przetwarzania-danych-osobowych.docx

11.05.2020

Informacja z otwarcia ofert

1989_izo.pdf

27.05.2020

Wybór oferty najkorzystniejszej

2031_13.4-wybor.pdf

17.06.2020

Ogłoszenie o udzieleniu (2020-OJS116-281658 )

2067_2020-ojs116-281658-pl-ogloszenie-o-udzieleniu.pdf

07.04.2020

Ogłoszenie o zamówieniu 2020-OJS069-163682

1899_2020-ojs069-163682-pl.pdf