• E-rejestracja
  • Rejestracja telefoniczna
  • Rejestracja osobista
  • Termin składania ofert upływa: 26.02.2019r. godz. 10.00.
  • Termin otwarcia ofert : 26.02.2019r. godz. 10.30.

Ogłoszenie o zamówieniu na Usługi Społeczne pod nazwą: Realizacja całodobowej ochrony mienia w rozbudowanym Pawilonie nr 1 Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Apteki Szpitalnej SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie.
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie art. 138 o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – „Prawo zamówień publicznych” (Tekst jednolity – Dz. U. 2018 poz. 1986 z późn. zm.) (dalej: UPZP).
Przedmiotem zamówienia są usługi ochrony wymienione w załączniku XIV do dyrektywy 2014/24/UE, których szacunkowa wartość nie przekracza kwoty 750 000 euro.
Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone na stronie internetowej Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Zamawiającego.
Przedmiotem zamówienia jest realizacja usług stałej, całodobowej, fizycznej ochrony mienia w rozbudowanym pawilonie nr 1 Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Apteki Szpitalnej SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie przy ulicy Strzelców Bytomskich 11 wraz z obsługą systemu sygnalizacji pożaru POLON 6000 (centrala przeciwpożarowa) oraz obsługą szatni dla pacjentów szpitala.

Opis kryteriów, którymi będzie się kierował zamawiający przy wyborze oferty
Przy wyborze i ocenie oferty Zamawiający będzie się kierować wyłącznie następującymi kryteriami:

  • Cena oferty - 80 %

        najniższa zaoferowana cena brutto oferty

C =     ____________________________________  x 80

          cena brutto oferty badanej

     C - ilość punktów uzyskanych w kryterium cena

  • Czynnik społeczny - 20 %


Zamawiający przyznaje dodatkowo punkty dla Wykonawcy który zatrudnia osoby wskazane w art. 22 ust. 2 pkt.1 oraz 2 UPZP jak niżej:

  • Wykonawca zatrudniający do realizacji zadania osobę bezrobotną w rozumieniu ustawy  z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U z 2018 r. poz. 1265 z późn. zm.) - 20 pkt.
  • W przypadku braku zatrudnienia do realizacji zadania osoby bezrobotnej – 0 pkt.

Załączniki

Data dodania Załącznik
21.02.2019

SIWZ

709_siwz.doc

26.02.2019

Informacja z otwarcia ofert

731_informacja-z-otwarcia-ofert.pdf

04.03.2019

Wybór oferty najkorzystniejszej

749_wybor-oferty-najkorzystniejszej-2.pdf