• E-rejestracja
  • Rejestracja telefoniczna
  • Rejestracja osobista

Termin składania ofert upływa: 25.04.2019r. godz. 10.00.
Termin otwarcia ofert :
25.04.2019r. godz. 10.30.

UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT!!!
Termin składania ofert upływa: 26.04.2019r. godz. 10.00.
Termin otwarcia ofert : 26.04.2019r. godz. 10.30.

Ogłoszenie o zamówieniu na Usługi Społeczne pod nazwą: Świadczenie kompleksowych usług przygotowania i dostarczania posiłków dla pacjentów Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie z uwzględnieniem diet i kaloryczności (2).

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie art. 138 o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – „Prawo zamówień publicznych” (Tekst jednolity – Dz. U. 2018 poz. 1986 z późn. zm.) (dalej: UPZP).
Przedmiotem zamówienia są usługi cateringu wymienione w załączniku XIV do dyrektywy 2014/24/UE, których szacunkowa wartość nie przekracza kwoty 750 000 euro.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone na stronie internetowej Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Zamawiającego.

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowych usług przygotowania i dostarczania trzech posiłków dziennie (osobodzień żywienia) dla pacjentów SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie z uwzględnieniem diet i kaloryczności

Szacunkowa ilość posiłków do dnia 31.12.2020 r. została określona na około 140 000 (sto czterdzieści tysięcy) osobodni. Dokładny opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w „Opisie przedmiotu zamówienia”  stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ.

Opis kryteriów, którymi będzie się kierował zamawiający przy wyborze oferty

Przy wyborze i ocenie oferty Zamawiający będzie się kierować wyłącznie następującymi kryteriami:

Cena oferty         - 80 %

Czynnik społeczny  - 10 %

Czas dowozu posiłków z zakładu (kuchni) do siedziby Zamawiającego – 10 %

cena oferty – znaczenie 80% (maks. 80 pkt)

 

          najniższa zaoferowana cena brutto oferty

C = _______________________________________  x 80

         cena brutto oferty badanej

 C - ilość punktów uzyskanych w kryterium cena

 czynnik społeczny- Wsparcie grup marginalizowanych

Zamawiający przyznaje punkty dla Wykonawcy który zatrudnia osobę/osoby wskazane w art. 22 ust. 2 pkt.1 oraz 2 UPZP jak niżej:

Wykonawca zatrudniający do realizacji zadania 1 osobę bezrobotną  w rozumieniu ustawy  z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U z 2018 r. poz. 1265 z późn. zm. )- 5 pkt.

Wykonawca zatrudniający do realizacji zadania 2 lub więcej osób bezrobotnych  w rozumieniu ustawy  z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U z 2018 r. poz. 1265 z późn. zm. ) - 10 pkt.

W przypadku braku zatrudnienia do realizacji zadania osoby bezrobotnej – 0 pkt.

Czas dowozu posiłków z zakładu (kuchni) do siedziby Zamawiającego, w której, zgodnie z deklaracją Wykonawcy, będzie realizował przedmiot zamówienia

Zamawiający przyznaje punkty dla Wykonawcy który w określonym czasie dowozi posiłki z zakładu do siedziby Zmawiającego jak niżej:

- czas dowozu z zakładu (kuchni) w której będą przygotowywane posiłki od siedziby Zamawiającego:

do 10min - waga 10 punktów,

- czas dowozu z zakładu (kuchni) w której będą przygotowywane posiłki od siedziby Zamawiającego:

od 11min  do 20min - waga 5 punktów,

- czas dowozu z zakładu (kuchni) w której będą przygotowywane posiłki od siedziby Zamawiającego:

od 21min do 35min  - waga 0 punktów,

Maksymalny czas dowozu nie może przekroczyć 35 minut.

Rzeczywisty czas dowozu z zakładu / kuchni podstawowej rozumiany jako najkrótsza droga dojazdu Samochodem (środkiem transportu dostarczającym żywność) do siedziby Zamawiającego (do jedynej bramy wjazdowej do siedziby szpitala dla dorosłych od ul. Pułaskiego w Chorzowie) podana z dokładnością do 1 minuty (Wykonawca zobowiązany jest zaokrąglić czas „w górę”, np. czas dojazdu wynoszący 6 minut i 35 sekund Wykonawca zobowiązany jest zaokrąglić do 7 minut).

Zamawiający dopuszcza wyznaczenie czasu dowozu z zakładu / kuchni podstawowej rozumianego jako najszybsza droga dojazdu samochodem (środkiem transportu dostarczającym żywność) do siedziby Zamawiającego przy użyciu narzędzia dostępnego w przeglądarce internetowej Google (programu „Google Maps” dostępnego pod  adresem http://maps.googe.pl).

Załączniki

Data dodania Załącznik
18.04.2019

SIWZ

875_siwz-ogloszenie-na-catering.doc

18.04.2019

Załacznik nr 2

876_zalacznik-nr-2.docx

24.04.2019

Zmiana terminu składania i otwarcia ofert

886_zmiana-terminu-skladania-i-otwarcia-ofert.pdf

25.04.2019

Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotycząca projektu Umowy

893_modyfikacja-projektu-umowy.pdf

26.04.2019

Informacja z otwarcia ofert

897_informacja-z-otwarcia-ofert.pdf

26.04.2019

Wybór oferty z dnia 26.04.2019

898_wybor-wykonawcy-dnia-26.04.2019.pdf