• E-rejestracja
 • Rejestracja telefoniczna
 • Rejestracja osobista

Termin składania ofert: 26.07.2019 r. godzina: 10:00
Termin otwarcia ofert: 26.07.2019 r. godzina 10:30
Termin na zadawanie pytań: 22.07.2019 r.

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest realizacja zadania pod nazwą: Wykonanie dokumentacji projektowej zagospodarowania pomieszczeń Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Pawilonie nr 1 Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie przy ulicy Strzelców Bytomskich 11 z przeznaczeniem na Pracownię Diagnostyczną Gastroskopii i Kolonoskopii oraz Oddział Okulistyki dla Dorosłych. Nr sprawy: SP ZOZ ZS ZP/34/2019 

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest m.in.:

 • sporządzenie dokumentacji projektowej składającej się z:
  • projektu budowlanego i projektów wykonawczych 
  • kosztorysu inwestorskiego 
  • przedmiarów robót
  • specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
  • informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ),
 • wykonanie dokumentacji dodatkowej jeżeli jest ona konieczna do uzyskania ostatecznej decyzji o pozwolenie na budowę,
 • uzyskanie pozwoleń, zatwierdzeń, decyzji administracyjnych, uzgodnień, opinii i innych dokumentów wymaganych przepisami dla akceptacji dokumentacji projektowej oraz realizacji na jej podstawie robót budowlanych 
 • uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę.

Załączniki

Data dodania Załącznik
18.07.2019

Ogłoszenie o zamówieniu nr 575704-N-2019

1079_ogloszenie-o-zamowieniu.pdf

18.07.2019

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

1080_siwz-dokumentacja-projektowa.doc

18.07.2019

Załącznik nr 8 do SIWZ Koncepcja architektoniczno-budowlana

1086_zp2019-wykonanie-projektu-oaiit.zip

18.07.2019

Załącznik nr 9 do SIWZ - Koncepcja programowo -przestrzenna

1082_zal.-nr-9-do-siwz-koncepcja-programowo-przestrzenna.docx

23.07.2019

Odpowiedzi na pytania Wykonawców

1093_odpowiedzi-na-pytania.pdf

26.07.2019

Informacja z otwarcia ofert

1122_informacja-z-otwarcia-ofert.pdf

31.07.2019

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - unieważnienie

1131_ogloszenie-o-udzieleniu-uniewaznienie.pdf

31.07.2019

Unieważnienie postępowania

1132_uniewaznienie-postepowania.pdf