• E-rejestracja
 • Rejestracja telefoniczna
 • Rejestracja osobista

Termin do zadawania pytań:  07.10.2019 r. 
termin składania ofert: 10.10.2019 r. godz. 10:00
Termin otwarcia ofert: 10.10.2019 r. godz. 11:00

 • Przedmiotem niniejszego zamówienia jest realizacja zadania pod nazwą: „Wykonanie dokumentacji projektowej zagospodarowania pomieszczeń Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Pawilonie nr 1 Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie przy ulicy Strzelców Bytomskich 11 z przeznaczeniem na Pracownię Diagnostyczną Gastroskopii i Kolonoskopii oraz Oddział Okulistyki dla Dorosłych”.
 • Przedmiotem niniejszego zamówienia jest m.in.:
 • sporządzenie dokumentacji projektowej uwzględniającej zapisy zamieszczone w treści Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz.U. 2013 poz. 1129) i składającej się z:
  1. projektu budowlanego i projektów wykonawczych w zakresie, o którym mowa w § 5 ww. rozporządzenia wraz ze wszystkimi niezbędnymi warunkami technicznymi (branżowymi), opiniami, uzgodnieniami, decyzjami, związanymi ze specyfiką i zakresem opracowania, wymaganymi zgodnie z prawem, uprawniającymi do wykonania robót zgodnie z opracowaną dokumentacją
  2. kosztorysu inwestorskiego opracowanego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389),
  3. przedmiarów robót, przez które należy rozumieć opracowania zawierające zestawienie przewidywanych do wykonania robót w kolejności technologicznej ich wykonania, wraz z ich szczegółowym opisem, miejscem wykonania lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis z wyliczeniem i zestawieniem liczby jednostek miar robót podstawowych oraz wskazaniem podstaw do ustalenia cen jednostkowych robót lub jednostkowych nakładów rzeczowych. Przedmiary musza uwzględniać wymagania określone w § od 6 do 10 ww. rozporządzenia,
  4. specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych dla każdej branży, przez którą należy rozumieć opracowania zawierające w szczególności zbiory wymagań, które są niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania robót, w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót. Specyfikacje muszą uwzględniać wymagania określone w § 13 i 14 ww. rozporządzenia,
  5. informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ), która będzie podstawą do opracowania projektu BIOZ,
 • wykonanie dokumentacji dodatkowej jeżeli jest ona konieczna do uzyskania ostatecznej decyzji o pozwolenie na budowę,
 • uzyskanie pozwoleń, zatwierdzeń, decyzji administracyjnych, uzgodnień, opinii i innych dokumentów wymaganych przepisami dla akceptacji dokumentacji projektowej oraz realizacji na jej podstawie robót budowlanych , niezbędnych do uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę,
 • uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę i przekazanie jej niezwłocznie do siedziby Zamawiającego

Załączniki

Data dodania Załącznik
02.10.2019

Ogłoszenie o zamówieniu nr 601632-N-2019

1274_ogloszenie-o-zamowieniu.pdf

02.10.2019

Załącznik nr 8 do SIWZ - Koncepcja architektoniczno -budowlana

1275_zalacznik-nr-8-do-siwz-koncepcja-architektoniczno-budowlana.zip

02.10.2019

Załącznik nr 9 do SIWZ - Program Funkcjonalno - Użytkowy

1277_zalacznik-nr-9-do-siwz-program-funkcjonalno-uzytkowy.docx

02.10.2019

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

1278_siwz-dokumentacja-projektowa.doc

10.10.2019

Informacja z otwarcia ofert

1296_informacja-z-otwarcia-zp.-44.pdf

16.10.2019

Wybór oferty najkorzystniejszej

1354_44.4-wybor-oferty-najkorzystniejszej-.pdf

12.11.2019

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

1428_ogloszenie-o-udzieleniu-zamowienia.pdf